اعضا هیئت مدیره

هیات مدیره مهندسین مشاور آداک در حال حاضر عبارتند از :
• آقای مهندس محسن خجسته باغدار – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.
• آقای مهندس جهانگیر باقرلی – رئیس هیئت مدیره.
• سرکار خانم مهندس تی تی وکیلی – نایب رئیس هیئت مدیره.